{$plugin.tx_cookieconsent.tracking.leadinfo}

Select your location:

Nacházíte se zde: 

CLOOS PRAHA, spol. s r.o.
Sídlo:
Vídeňská 352
252 50 Vestec
Česká republika

 

Tel.: [+420 244 910 355]
Fax: [+420 244 913 029]

E-mail:cloos@cloos.cz
Odkaz: www.cloos.cz

Vedení společnosti:
Aleš Pfeifer, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3986
IČ: 411 91 391
DIČ: CZ41191391

Další správce odpovědný za provoz internetových stránek: CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH, Carl Cloos Strasse 1, 35708 Haiger, tel.: +49 (0)2773/85-0, fax: +49 (0)2773/85-275, e-mail: info@cloos.de Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Carl Cloos Schweisstechnik GmbH je k zastižení na shora uvedené adrese, k rukám pana Engelhardta, příp. na datenschutz@cloos.de.

Naše webové stránky www.cloos.de, včetně místních verzí našich webových stránek, jsou řízeny společností CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH, jejími pobočkami a přidruženými organizacemi (dále jen „CLOOS“, my, nás nebo naše).

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů v České republice se obracejte na společnost CLOOS PRAHA, spol. s r.o., která je jako správce odpovědná za zpracování Vašich osobních údajů.

Veškeré informace a prohlášení na této webové stránce jsou nezávazné. Společnost CLOOS nenese odpovědnost za správnost a úplnost obsahu, nepřebírá záruky ani nepřislibuje určité vlastnosti výrobků. Z obsahů těchto internetových stránek nevyplývají žádné právní nároky. Zjištěné chyby v obsahu jsou okamžitě opraveny. Obsahy internetových stránek nemohou být v důsledku časově zpožděné aktualizace neustále aktuální. Obraťte se proto, prosím, se svým dotazem ohledně stavu, technických detailů a dostupnosti výrobků a služeb na nás. Odkazy na jiné internetové stránky nepodrobujeme neustálé kontrole, a nepřebíráme tak odpovědnost za obsah těchto stránek.
 

Stahování dat a softwaru

Společnost CLOOS nepřebírá odpovědnost za bezchybnost dat a softwaru, které lze stáhnout z internetových stránek. Společnost CLOOS kontroluje software na přítomnost virů. Přesto však doporučujeme, abyste data a software po stažení zkontrolovali za použití nejnovější verze softwaru pro vyhledávání virů.

Copyrights and other patent/trademark rights

All products or service names mentioned on this site are trademarks or registered trademarks of their respective owners. The website, and all data, text, images, software, video or audio contained therein are for non-commercial and personal use only. No license to utilise the proprietary logo, service marks, or trademarks is granted by making them available on this website.

You are welcome to duplicate, store, and print copies of all information provided here for personal use, with the understanding that CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH retains the copyright on all media including text, graphics, and photographs. You may not, however, distribute, exchange, modify, sell or transmit any information of this website. Unless indicated differently, all material of this website is protected by copyright and shall not be used for commercial or public purposes without the previous written permission of CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH.

You are also not permitted to link or "mirror" any part of this web site without the prior written permission from CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH.

Autorská práva a ostatní práva z průmyslového vlastnictví

Obsah těchto internetových stránek je chráněn autorskými právy. Je dovoleno uložit jednu kopii informací z internetových stránek na jediném počítači pro nekomerční a osobní interní potřebu. Grafiky, texty, loga, fotografie atd. lze stahovat, rozmnožovat, kopírovat, měnit, zveřejňovat, zasílat, přenášet nebo používat jiným způsobem pouze s písemným souhlasem společnosti CLOOS. Uvedené názvy výrobků a firmy mohou představovat zapsané ochranné známky nebo obchodní značky. Neoprávněné používání může vést k nárokům na náhradu škody a nárokům na zdržení se určitého jednání.

Ochrana osobních údajů a důvěrnost

Nelze zaručit, že informace nebo osobní údaje, které nám poskytujete, „neodposlouchávají“ při přenosu třetí osoby.

Odpovědnost

Společnost CLOOS neodpovídá za škody (zejména za přímé nebo nepřímé následné škody, ztrátu dat, ušlý zisk, výpadky systému nebo výroby), které vzniknou v důsledku používání těchto internetových stránek nebo stahování dat. Byla-li škoda při používání internetových stránek nebo stahování dat způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, vyloučení odpovědnosti neplatí. Právní vztah mezi Vámi a společností CLOOS na základě používání internetových stránek podléhá právu České republiky. V případě právních sporů s obchodníky, které vyplynou z používání těchto internetových stránek, je místně příslušným soud v Praze (dle sídla společnosti CLOOS PRAHA, spol. s r.o.).

Ochrana osobních údajů

Společnost CLOOS by chtěla podpořit důvěru uživatelů ve své webové stránky, a z tohoto důvodu zveřejňuje informace o nakládání s osobními údaji. Níže se dozvíte, které informace shromažďujeme a co s nimi děláme.

Objasnění k ochraně osobních údajů

Všechny internetové stránky společnosti CLOOS si můžete zpravidla načíst tak, aniž byste o sobě museli poskytovat jakékoliv informace. Bude-li třeba uvést v konkrétním případě Vaše jméno, Vaši adresu a další osobní údaje, budete na tuto skutečnost předem upozorněni. Vaše osobní údaje uživatele používáme ke zpříjemnění servisu společnosti CLOOS a jeho vylepšení. Pokud se rozhodnete, že poskytnete společnosti CLOOS prostřednictvím internetu osobní údaje, např. pro účely korespondence nebo provedení zakázky, pak budeme s těmito údaji nakládat s náležitou péčí v souladu s ustanoveními českého zákona o ochraně/zpracování osobních údajů a příslušných právních předpisů EU na ochranu osobních údajů, zejména GDPR. Načítáním internetových stránek získává společnost CLOOS uživatelské údaje, které jsou ukládány pro účely zabezpečení a případně umožňují identifikaci (např. IP adresa, datum, čas a navštívené stránky). Tyto údaje společnost CLOOS vyhodnocuje s cílem seznámit se s chováním uživatelů a vytvořit statistické přehledy. Při všech opatřeních se přitom dodržují vysoké bezpečnostní standardy zákona o elektronických komunikacích při poskytování telekomunikačních služeb a  zákona o některých službách informační společnosti. Nedochází k žádnému osobnímu zhodnocení. Statistické vyhodnocení anonymizovaných datových souborů zůstává vyhrazeno. Další informace k tématu ochrana osobních údajů v České republice naleznete zde: www.uoou.cz.

Autorská práva a ostatní práva z průmyslového vlastnictví

Obsah těchto internetových stránek je chráněn autorskými právy. Je dovoleno uložit jednu kopii informací z internetových stránek na jediném počítači pro nekomerční a osobní interní potřebu. Grafiky, texty, loga, fotografie atd. lze stahovat, rozmnožovat, kopírovat, měnit, zveřejňovat, zasílat, přenášet nebo používat jiným způsobem pouze s písemným souhlasem společnosti CLOOS. Uvedené názvy výrobků a firmy mohou představovat zapsané ochranné známky nebo obchodní značky. Neoprávněné používání může vést k nárokům na náhradu škody a nárokům na zdržení se určitého jednání.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje sdílíme v rámci skupiny Cloos, zejména s mateřskou společností CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH jako s dalším správcem. Pro případ, že budou osobní údaje v rámci zpracování z pověření předány poskytovatelům služeb, jsou tyto osoby vázány zákonem o ochraně/zpracování osobních údajů, dalšími právními předpisy a smluvně zásadami ochrany osobních údajů společnosti CLOOS. Pokud má společnost CLOOS takovou povinnost ze zákona nebo na základě soudního usnesení, poskytneme Vaše údaje v požadovaném rozsahu subjektům oprávněným obdržet tyto informace. Pro další účely Vaše údaje bez Vašeho výslovného souhlasu třetím osobám neposkytujeme.

Právo na odvolání

Pokud vyzvete společnost CLOOS, aby Vaše osobní údaje pro další navazování kontaktu již nepoužívala a/nebo je vymazala, budeme postupovat v souladu s Vaší žádostí. Údaje, které jsou nezbytně nutné pro provádění zakázek, příp. pro obchodní účely, zůstávají odvoláním, resp. výmazem nedotčeny. Mějte prosím na paměti, že v případě odvolání nemůže být již poskytován personalizovaný servis, neboť se zakládá na používání dat o zákazníkovi.

Používání cookies

V cookies se shromažďují během online relace textové informace a ukládají se ve speciálním souboru v ASCII formátu (cookie.txt) na pevném disku uživatele. To, kam se soubor cookie u uživatele ukládá, kontroluje webový prohlížeč uživatele. Cookies jsou informace, které jsou při další online návštěvě zaslány zpět na server. Mohou být tedy načteny vždy pouze ze serveru, který je předtím také uložil. Společnost CLOOS používá cookies pouze tehdy, když jsou nezbytně nutné pro uživatelské funkce, příp. pro usnadnění navigace na webových stránkách. Informace neposkytujeme třetím osobám, neboť cookies se používají pouze pro výše uvedené účely. Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptuje. Tato funkce však může být v prohlížeči kdykoliv deaktivována. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás upozornil, jakmile budou cookies zaslány.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek (viz výše). Informace o Vašem používání těchto webových stránek vygenerované souborem cookie jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce však Google Vaši IP adresu ve členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru napřed zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude přenesena na server společnosti Google v USA úplná IP adresa a tam zkrácena. IP anonymizace je na těchto webových stránkách aktivní. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavování reportů o aktivitách na webových stránkách a za účelem poskytování dalších služeb, které souvisejí s používáním webové stránky a internetu, provozovateli webových stránek.
IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem se nespojuje s dalšími údaji, které společnost Google získá. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme Vás však, že v takovém případně je možné, že nebudete moci plně využívat veškerých funkcí webových stránek.
Evidenci dat za pomoci nástroje Google Analytics můžete zabránit kliknutím na tento odkaz. Použije se tzv. opt-out soubor cookie, který zabrání shromažďování Vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: deaktivovat Google Analytics.

Deaktivování Google Analytics

Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů vytvořených pomocí cookies a vztahujících se k Vašemu používání webových stránek (vč. Vaší IP adresy) pro Google, stejně jako zpracování těchto údajů společností Google tak, že si na tomto odkazu stáhnete plug-in prohlížeče, který si nainstalujete.

Zpravodaje

K odběru zpravodaje nabízeného na naší webové stránce se můžete přihlásit přes náš formulář. Používáme přitom metodu double opt-in pro dvojité potvrzení souhlasu. To znamená, že bude na Vámi zadanou e-mailovou adresu zaslán nejprve potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení. Přihlášení bude účinné teprve tehdy, když kliknete na aktivační odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu. Vámi poskytnuté údaje používáme výlučně pro zasílání zpravodaje, který může obsahovat informace nebo nabídku.
Pro rozesílání zpravodaje používáme Ecomail. Vaše údaje jsou proto zaslány společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o.. Tato společnost nesmí používat Vaše údaje pro jiné účely než pro zasílání zpravodaje. Společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o. není oprávněna Vaše údaje prodávat ani předávat dále, s výjimkou svých zpracovatelů.

Svůj souhlas s ukládáním údajů a jejich používáním můžete kdykoliv odvolat, např. pomocí odhlašovacího odkazu ve zpravodaji.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky společnosti CLOOS mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost CLOOS nemá vliv na obsah cizích webových stránek ani na to, zda jejich provozovatelé dodržují ustanovení ochrany osobních údajů.

Reklama

Webové stránky společnosti CLOOS neobsahují zpravidla žádné reklamní plochy. V opačném případě se reklama zasílá přes externí reklamní servery. Údaje shromážděné v souvislosti s online reklamou (imprese, kliky na reklamu) slouží výlučně ke statistickému vyhodnocování a vyhotovování reportů pro zákazníky zadávající reklamu. Nepoužívají se přitom žádné osobní údaje. Při zasílání reklamy se případně používají cookies, aniž by to mohla společnost CLOOS ovlivnit.